Themamiddag 2008 “Kosten en risico’s”

Dit bericht is geplaatst in Themamiddagen op door .

De middag werd officieel afgetrapt door Leo Koster (toenmalig Directeur Water Treatment DHV ). Hij zette de deelnemende drinkwaterbedrijven in het zonnetje, omdat zij het initiatief van de kostencalculator drinkwater op internet mogelijk hebben gemaakt.

Dit jaar had DHV weer een interessant programma met als gastspreker professor Han Vrijling, die het de week daarvoor nog druk had met talloze journalisten. Als autoriteit op het gebied van risicoanalyse, werd zijn mening gevraagd over het rapport Veerman, betreffende de gevaren van de stijgende zeespiegel. Gastspreker Robbert Wever vertelde over zijn ervaringen rond de Betuwelijn. DHV-er Marcel Bakker presenteerde en demonstreerde de Kostencalculator Drinkwater. Hij liet zien hoe eenvoudig en snel systeemvarianten nu qua kosten met elkaar vergeleken kunnen worden.

Robbert Wever beet het spits af. Robbert is manager productie bij Evides, het derde waterbedrijf in Nederland. Hij is altijd met logistieke problemen en operational excellence bezig geweest in tal van sectoren, onder andere in verkeer en vervoer.Hij trok de gelijkenis tussen het Sydney Operahouse en de Betuwelijn. Over het Operahouse (bouw heeft 15 jaar geduurd en heeft niet 5, maar 100 M$ gekost) heeft Queen Elisabeth gezegd dat we pas over 50 jaar het succes kunnen bepalen. Sommige dingen moet je echt op lange termijn zien. Bij de Betuwelijn gaat het niet over een stuk snelweg, het gaat over de strategische vraag welke positie je als Nederland wil innemen in Europa, welke positie je gunt aan de Rotterdamse haven met het grote achterland. In 1990 waren er veelal politieke redenen om tot aanleg te besluiten. Het is wel wat duurder geworden (10%), maar de bulk van de kostenstijging had te maken met de scopewijzigingen (tunnels i.p.v. bruggen, heel veel geluidsschermen, etc).

Als manager productie drinkwater illustreerde Robbert dat Evides vooral stuurt op leveringszekerheid en veel minder op kosten. Hij liet zien wat Evides doet om zogenaamde prio-1 storingen uit te bannen en de robuustheid van de levering te beproeven.

Professor Han Vrijling heeft een master in Civiele Techniek en Economie en is de grondlegger van het probabilistisch ontwerpen. De principes daarvan heeft hij ontwikkeld ten tijde van de aanleg van de Oosterschelde stormvloedkering. Hij is nu al een groot aantal jaren hoogleraar aan de TU Delft. Hij wees op de verschillen tussen beheersing van kosten en van risico’s en besprak op zeer vermakelijke wijze enkele bijzonder illustratieve voorbeelden uit de lange geschiedenis van Rijkswaterstaat. Onder meer de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal, de Haarlemmermeer en de Rotterdamse Waterweg. De aanleg vroeg soms niet 5 maar 20 jaar en niet 5 Mfl maar 36 Mfl. Kostenoverschrijding werd maar voor een klein deel door onvoorziene technische gebeurtenissen veroorzaakt. Voor een groter deel ontstaat het door geldontwaarding en door politieke besluitvorming. De politiek is immers vaak verantwoordelijk voor ‘scopewijziging’. Hij drong aan op risico-inventarisaties bij grote projecten en toonde voorbeelden waarbij projecten in grote problemen kwamen, omdat politiek verantwoordelijken en opdrachtgevers niet kozen om deze inventarisaties daadwerkelijk uit te voeren. Link naar presentatie.

De laatste spreker die middag was Marcel Bakker. Marcel is Adviseur drinkwater bij DHV Water Treatment. Hiervoor is hij werkzaam geweest bij Heineken, KLM en heeft 14 jaar bij Duinwaterbedrijf Zuid-Holland gewerkt.

Marcel Bakker vervult de laatste jaren een brugfunctie tussen de drinkwatertechniek enerzijds en de kosten anderzijds. De DHV Kostencalculator gevuld met referenties uit de praktijk zal naar zijn mening een belangrijke functie in de beleidsplanfase vervullen. In die fase zijn door het opzoeken van technische en technologische grenzen grote besparingen mogelijk. ( € > 100.000,- en meer)

Daarna volgde een on-line demonstratie. Het gebruiksgemak en de snelheid van de kostencalculator werden getoond door enkele voorbeeldprojecten en door algemene en specifieke gegevens bij zuiveringsstappen in te voeren. De belangrijkste gegevens, zoals investerings- en exploitatiekosten, worden direct op het scherm getoond. Alle detailraming gegevens worden in Excel rapportages en grafieken geëxporteerd.

Alle deelnemende bedrijven aan de Kostencalculatie werden nogmaals bijzonder bedankt. Afgevaardigden ontvingen hun gebruikersnaam en inlogcode. Andere medewerkers van deelnemende drinkwaterbedrijven aan de CoP Kostencalculatie kunnen kostenloos een inlogcode aanvragen via de contactpersoon van het bedrijf.

> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”