De Calculator

Historie / doelgroep

In samenwerking met waterbedrijven heeft RHDHV eind jaren ’90 de Kostenstandaard drinkwater ontwikkeld. Met de kostensystematiek worden in de planfase investeringen en exploitatiekosten geraamd op basis van de kostprijzen van daadwerkelijk gerealiseerde projecten. De kosten worden uitgesplitst per zuiveringstap. De kostensystematiek is bij 90% van de drinkwaterbedrijven in gebruik voor investeringsplannen, scenariostudies, waardebepalingen en als verklarende factor bij benchmarking. Door de opzet van de systematiek zijn uniforme, navolgbare en betrouwbare kostencalculaties mogelijk. Het is tevens mogelijk de CO2 emissie gedurende de gebruiksfase te berekenen. De tool vergelijkt project alternatieven met elkaar qua investeringen en kosten €/m3. Bij processtappen kan met de optimalisatietool bv de optimale diameter bepaald worden.

RHDHV benadrukt dat door De Kostencalculator Drinkwater gegenereerde resultaten indicatief zijn en fouten en/of afwijkingen kunnen bevatten (ten opzichte van door Deelnemers gemaakte (schaduw)berekeningen). Gelet op de indicatieve aard van de resultaten die De Kostencalculator Drinkwater genereert, dienen Deelnemers altijd ook een eigen (schaduw)berekening ter zake te maken. Disclaimer

Drinkwaterbedrijven Nederland

 

 

 

 


> 500
Gebruikers bij kostenstandaard.nl
17.850
ton CO2 emissie bespaard
3.426
geraamde projecten
“Al in de planfase goed en snel ramen met de kostencalculator”